U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace ústní části závěrečných zkoušek 2016/2017 19. a 20. 6. 2017

 

 

Rozdělení tříd do dnů:

Dne 19. 6. 2017  K3A,  K3B, C3B, Č3A

Dne 20. 6. 2017 K3D, Č3B,  KC3 (2. skupina - cukráři v 7:35, 2. skupina  - kuchaři ve 12:20),

Ústní část závěrečných zkoušek proběhne podle rozpisu

v pavilonu A v učebnách takto:

A1 - K3A, K3D  komise č. 1

A2 - K3B, komise kuchaři č. 2, KC3 – dopoledne komise cukráři, odpoledne komise kuchaři

A3 - přípravna pro žáky

A4 -  C3B  komise cukráři

A5 -  Č3A, Č3B      komise číšníci

A6 - přípravna pro žáky

 

Celá třída se shromáždí na slavnostní zahájení zkoušek v 7:35 hodin (třída KC3 bude rozdělena – obor cukrář  bude mít zahájení v 7:35  a obor ve 12:20 hodin) a při vyhlášení výsledků v čase, který bude uveden na harmonogramu dané třídy. Od 7:45 probíhá losování a zkoušení dle harmonogramu, který bude zveřejněn u příslušné učebny.

 

Vydávání výučních listů

Čtvrtek dne 22. června 2017 v 15:00 hodin KC3, Č3A, C3B

                                                    v 16:00 hodin K3A, K3B, K3D, Č3B

 

Staroměstská radnice v Praze 1, Brožíkova síň

Žádáme žáky, aby se dostavili 15 minut před zahájením ve společenském oblečení.  Rodinní příslušníci a přátele absolventů jsou srdečně zváni.

 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem, tj. oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář

 

Žáci naší školy konají závěrečnou zkoušku na základě jednotného zadání, které vytváří Národní ústav vzdělávání http://www.nuv.cz/ v rámci projektu „Nová závěrečná zkouška“. Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. K výučnímu listu získanému na základě jednotných zkoušek budou mít tedy zaměstnavatelé větší důvěru.


Vyhlášení opravného termínu závěrečných zkoušek

písemná část 1. prosince 2016

praktická část 5. a 6. prosince 2016

ústní část 13. prosince 2016.

Informace k závěrečným zkouškám v červnu 2017

Časový harmonogram závěrečných zkoušek

 

Řádný termín

  • losování
15. března 2017
  • písemné
1. června 2017
  • praktické
7. – 9. června 2017
  • ústní
19. a 20. června 2017

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám

Obsah závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška má tři části: 

Součástí praktické zkoušky je zpracování Samostatné odborné práce. Téma Samostatné odborné práce si žáci losují v březnu, samotné zkoušky probíhají v červnu.

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Písemná zkouška

Ředitelka školy vybere nejméně tři z témat zpracovaných v zadání. Žák si volí jedno z nich.

Kuchař

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Výroby pokrmů včetně sestavení menu, otázku z Nauky o výživě, Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Techniky odbytu, otázku z Nauky o nápojích a potravinách , Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Cukrář

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Cukrářské výroby,  Nauky o surovinách, Odborného kreslení, Ekonomiky, normování, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Při hodnocení písemné zkoušky se klade důraz zejména na první tři oblasti.

Praktická zkouška

Ředitelka školy vybere nejméně jedno ze zpracovaných témat. V případě, že vybere více témat, žáci si konkrétní téma losují. Témata jsou volena tak, aby žáci dostali co nejširší prostor ke konkretizaci vlastních prací a nápadů.

Kuchař

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou, vedlejšího pokrmu, pokrm ze spotřebního koše, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Číšník

Každé téma obsahuje obsluhu v běžném provozu, dovednost číšníka v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, příprava slavnostní tabule ze Samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba Samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Cukrář

Každé téma obsahuje zhotovení slavnostního dortu, losovatelného výrobku, specifického výrobku a povinného cukrářského výrobku. 

Obhajoba Samostatné odborné práce

Obhajobu samostatné odborné práce je nedílnou součástí praktické části. Žák na jejím základě realizuje úkoly při praktické zkoušce. Může se na ni proto dostatečně připravit, je dán prostor k prokázání kreativity, využití zkušeností z odborného výcviku i z reálného pracovního prostředí, žáci mohou ukázat, zda dovedou propojit získané teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 

Ústní zkouška

Jednotné zadání obsahuje 30 témat, ředitel školy z nich vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25.  Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují.

Nerozlišuje se důležitost témat, důraz je kladen na uplatnění teoretických poznatků v praxi.  

 

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil třetí ročník v daném oboru vzdělání.

Pokud je žák u některé části zkoušky neúspěšný, může se přihlásit k jejímu opakování.
Každou část zkoušky může žák opakovat 2x.
Opravné a náhradní termíny zkoušek jsou v září a v prosinci.

 

Vydávání výučních listů

ČTVRTEK dne 22. června 2017 od 15 a 16 hodin

Staroměstská radnice v Praze 1, Brožíkova síň

Žádáme žáky, aby se dostavili 15 minut před zahájením ve společenském oblečení.  Rodinní příslušníci a přátele absolventů jsou srdečně zváni.

 


Opakovací_okruhy_-_kuchař.pdf