U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Konkurz na ředitele pro Základní uměleckou školu Popelka, se sídlem Praha 5, Na Popelce 1/18

11.05.2022 09:32

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

· Základní umělecká škola Popelka, se sídlem Praha 5, Na Popelce 1/18

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

» odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

» příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

» plná svéprávnost,

» bezúhonnost,

» zdravotní způsobilost,

» znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

» pedagogické aspekty práce na pozici ředitele školy, pedagogická koncepce odpovídající oboru/oborům vzdělání konkrétní školy a představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,

» znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

» znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

» základní ekonomické znalosti,

» organizační a řídící schopnosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

» jméno, příjmení a titul uchazeče,

» datum a místo narození uchazeče,

» místo trvalého pobytu uchazeče,

» pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

» datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

» strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

» ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona o pedagogických pracovnících,

» doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

» koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese https://skoly.praha.eu/, a na webu školy, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace;

vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

» výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

» lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu Hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhlášky č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – Základní umělecká škola Popelka“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 1. 6. 2022 do podatelny zřizovatele, kterým je hlavní město Praha:

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1