U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Volby do školské rady

11.05.2021 14:06

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,

podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je při Středním odborném učilišti gastronomie,
U Krbu 521, Praha 10 zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel (obec), zároveň určuje počet jejích členů a stanovuje volební řád. Třetinu členů školské rady (dále jen ŠR) jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Ředitel školy není členem ŠR, zasedání se účastní pouze na vyzvání jejího předsedy. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává předseda. První zasedání svolává ředitel školy, musí se uskutečnit do 30ti dnů od voleb. Členství ve ŠR je čestnou funkcí a funkční období členů je tříleté, které stávajícím členům skončilo.

Z toho důvodu v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, s Opatřením obecné povahy ze dne 29. října 2020, č. j. MSMT-40610/2020-1 a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady, který vydala Rada hl. m. Prahy usnesením č. 330 ze dne 22. 3. 2005, vyhlašuji volby členů do školské rady naší školy.

 

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Z rozhodnutí zřizovatele SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10, kterým je Magistrát hlavního města Prahy, je ŠR naší školy šestičlenná, přičemž dva členy volí pedagogický sbor, dva členy jmenuje zřizovatel (Rada hlavního města Prahy) a dva členy volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (jeden zákonný zástupce a jeden zletilý žák).

 

Konání voleb

Volby jsou tajné.

Zletilí žáci provedou volbu prezenčním způsobem.

Pedagogičtí pracovníci provedou volbu prezenčním způsobem

Zákonní zástupci nezletilých žáků provedou volbu korespondenčním způsobem – elektronicky.

Termín: 14. června 2021 8:00 - 16:00 hodin – zletilí žáci 

              14. června 2021, 8:00 - 16:00 hodin - pedagogičtí pracovníci
             14. června od 8:00 do 15. června 2021 20:00 hodin – zákonní zástupci nezletilých žáků

 

Za účelem volby členů ŠR ustanovila ředitelka školy přípravný výbor ve složení:

Dabrowská Václava, Mgr.  - pedagogická pracovnice SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Fraňková Renata, Mgr. - pedagogická pracovnice SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Mudrychová Jitka, Ing. - pedagogická pracovnice SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Pavlíková Věra, Ing. - zástupkyně ředitelky SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Pražáková Irena, Mgr. - pedagogická pracovnice SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Roman Kincl, Ing. - pedagogický pracovník SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Soukupová Marta, Ing. – zástupkyně ředitelky SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Šmídová Kateřina, Mgr. – pedagogická pracovnice SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Tiefenbach Marek, Bc. – pedagogický pracovník SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

 

Návrhy kandidátů na členství ve školské radě

Návrhy můžete podávat přípravnému výboru do 21. května 2021 včetně elektronicky na e-mailovou adresu školy: sekretariát@souukrbu.cz.

Návrh musí obsahovat:
- jméno, příjmení, případně titul navrženého kandidáta (od kandidáta je vyžadován písemný souhlas s kandidaturou – může být též e-mailem)
- jméno, příjmení, případně titul navrhovatele

Zájemci o práci ve školské radě se mohou nominovat i sami (písemně e-mailem).

 

Představení kandidátů

Dne 8. června 2021 se v jídelně školy uskuteční beseda s kandidáty za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Začátek v 16 hodin.

 

Průběh voleb

Oprávněná osoba, která se zúčastní voleb prezenčním způsobem má povinnost se prokázat průkazem totožnosti, pokud není členům přípravného výboru osobně známa, a podepsat se do prezenční listiny. Volební lístky obdrží v den konání voleb ve volební místnosti.

Volič volí jednoho kandidáta z řad zletilých žáků a jednoho z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Křížkem označí vybraného kandidáta. Za neplatný volební lístek bude považován volební lístek s nejednoznačným označením kandidátů (výběr více kandidátů, znehodnocený lístek apod.) Vyplněný hlasovací lístek vhodí do volební urny.

Oprávněná osoba, která se zúčastní voleb elektronickým způsobem má povinnost přihlásit se do webové aplikace školního informačního systému Bakaláři svými přihlašovacími údaji a volit jednoho kandidáta z řad zletilých žáků a jednoho z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Anketa bude zabezpečena tak, aby nemohlo být zjištěno, jak konkrétní oprávněná osoba volila. Sledovat průběh ankety, tj. přehled osob, které se voleb již zúčastnily, mohou pouze členové přípravného výboru. Za provedení volby elektronickým způsobem se nepovažuje zaslání e-mailu s vybranými kandidáty – nejedná se v tomto případě o tajnou volbu. Podrobné pokyny k tomuto způsobu volby budou vydány nejpozději 8. června 2021.

 

Výsledky voleb

Přípravný výbor provede po skončení voleb sčítání hlasů a stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy ŠR za voliče se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných voličů, jinak se volby opakují. O průběhu a výsledku voleb provede přípravný výbor zápis opatřený podpisy všech členů tohoto výboru.

 

Přípravný výbor předá jména zvolených členů ŠR ředitelce školy 16. června 2021.

Výsledky voleb budou oznámeny nejpozději 17. června 2021 na úřední desce školy a na webových stránkách školy. Ředitelka školy oznámí neprodleně výsledky voleb do ŠR Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Mgr. Kateřina Mrvová

ředitelka školy

Střední odborné učiliště gastronomie

U Krbu 521/45

108 00 Praha 10