U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Od pondělí 3. ledna 2022 se budou žáci SOU gastronomie testovat podle následujících pravidel:

31.12.2021 08:38
 1. Od 3. ledna 2022 je umožněna žákům středních škol osobní přítomnost ve škole za předpokladu, že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil preventivní antigenní testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého školou, a jeho výsledek je negativní. 
 2. Povinnost se testovat platí nově i pro očkované žáky i pro žáky, kteří C-19 prodělali a neuplynulo 180 dnů od pozitivního testu.
 3. Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáka, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
 4. Pro účely praktického i teoretického vyučování jsou všichni žáci povinni se testovat dvakrát v týdnu (pondělí a čtvrtek) do 16.1., v následujících týdnech od 17. 1.  je předpokládáno testování vždy pouze v pondělí.
 5.  

a)  Místem pro testování žáků je učebna, ve které bude probíhat první vyučovací hodina. Pokud žáci začínají výuku v určené dny jindy než 1. vyučovací hodinu, bude jejich čas a místo testování upraveno organizačním pokynem. Testování probíhá pod vedením pedagoga, který ve třídě učí první hodinu v týdnu. Testování proběhne na začátku hodiny.                                                                             

b) Žáci, kteří přijdou pozdě – během vyučovací hodiny, budou testováni ve studijním oddělení.

c)  Pokud žák přijde poprvé v týdnu do školy jindy než celá třída z důvodu návštěvy lékaře, nebo z jiných důvodů, bude testován individuálně ve studijním oddělení.

d)  Testování žáků pro výuku odborného výcviku ve škole bude probíhat pod vedením UOV v přilehlých prostorách pracoviště OV.

e)  V den testování si žáci mohou sundat respirátory ve třídě až po ukončení testování – nově pouze za předpokladu, že všichni testovaní žáci ve třídě mají negativní výsledek testu.

 1. Testování žáků probíhá pod dohledem již otestovaného pověřeného pedagogického nebo nepedagogického pracovníka školy. Před testováním žáků si pověřený pracovník vyzvedne testovací sady, seznam třídy a formuláře potvrzení o pozitivním výsledku testu u hospodářky školy. Výsledky testu jednotlivých žáků třídy zaznamená do připraveného seznamu, který po otestování a vyplnění odevzdá po ukončení hodiny na studijní oddělení. Seznam musí obsahovat příjmení, jméno, datum narození, třídu, datum a čas testování, výsledek testu. Pracovník, který bude dohlížet na testování v učebně, vyzve žáky po testování, aby použité testovací sady vyhodili do určeného odpadkového koše, a ihned umístí tento koš za dveře učebny na chodbu. Pověřený nepedagogický pracovník zajistí 15 minut před koncem vyučovací hodiny sběr pytlů s použitými testovacími sadami.
 2. Testování v případě, že žáci vykonávají odborný výcvik, bude organizováno na pracovištích OV pod dohledem učitele odborného výcviku. UOV zajistí vyzvednutí testovacích sad, formuláře potvrzení o pozitivním výsledku testu u hospodářky školy, připraví seznam pro testování a obratem nahlásí počty testovaných žáků a jejich výsledky na studijním oddělení.
 3. SOU gastronomie poskytne žákům antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.
 4. Pokud je výsledek preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole pozitivní, je žák povinen neprodleně opustit školu nebo pracoviště OV, vyčkat na elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, bezodkladně se tomuto testu podrobit a výsledek testu oznámit škole obratem po jeho obdržení.
 5. Potvrzení o pozitivním výsledku preventivního testování se vydá vždy – předkládá se při konfirmačním RT-PCR testování.
 6. V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem. Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

• Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v o používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání.

Vykonávání aktivit bude odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny.

Používat budou hygienické zařízení určené školouv pavilonu E, pouze pro tyto žáky. Zajistit dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od žáků z jiných tříd) a o dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

• Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

 1. Pokud žák odmítne podstoupit testování, je povinen nosit po celý den, i během výuky, respirátor. V případě odmítnutí tohoto nařízení bude žák vyloučen z vyučování. Jeho absence bude neomluvená – viz školní řád.