U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

PRAVIDLA OCHRANY ZDRAVÍ A PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

15.04.2021 13:37

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

— Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

— Skupinová izolace, event. sociální distance.

— Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

 

Před cestou do školy

Pokud žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění, není vstup do školy žádoucí. Doporučujeme onemocnění vyléčit, popř. kontaktovat lékaře.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená aktuálními krizovými opatřeními:

— Zakrytí úst a nosu rouškou v dopravních prostředcích.

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

 

Vstup do budovy školy a pravidla pro pobyt ve škole

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Ve vstupních prostorách pavilonů školy je k dispozici desinfekce v nádobách s bezdotykovým dávkovačem, kterou jsou osoby vstupující školy povinny použít.

— V co nejkratším čase po příchodu do školy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

— Pokud má epidemiologický semafor pro oblast Prahy oranžovou nebo červenou barvu, nosí všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách školy roušky.

—  Pokud má epidemiologický semafor pro oblast Prahy oranžovou nebo červenou barvu, bude mít každý žák s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

  • Učebny a ostatní prostory školy musí být často větrány – zajistí vyučující v hodinách a dohledy o přestávkách.
  • Pro případ potřeby jsou prostředky pro desinfekci povrchů umístěny ve všech učebnách.  Při usazení v učebně, ve které probíhá během dne střídání tříd, si každý vydesinfikuje místo, ke kterému se usadí.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je posuzováno jako porušování školního řádu.

 

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti (salonek vedle ředitelny) a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje pedagog neprodleně vedení školy.