U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Gastronomie a Číšník.

 

Vážení rodiče a uchazeči,


Pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:
1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek (obor gastronomie) můžete odevzdávat nejpozději do 8. července 2020.


2. Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 v úředních hodinách, nebo jej zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, 108 00 Praha 10.

 

3. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout osobně v sekretariátu školy v úředních hodinách. Rozhodnutí o nepřijetí bylo odesláno poštou.

 

4. Informace k zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2020/2021 je zveřejněno va webových stránkách školy

 

VÝSLEDKY 2. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pořadí všech uchazečů obor Gastronomie

Pořadí přijatých uchazečů obor Gastronomie

 

Pořadí všech uchazečů obor Číšník

Pořadí přijatých uchazečů obor Číšník

 

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2020/2021 II. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

Obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Školní vzdělávací program Číšník               

Počet volných míst: 30

a

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Školní vzdělávací program Gastronomie    

Počet volných míst: 20

 

Kritéria  přijímacího řízení pro 2. kolo - pozor změny - viz níže v textu

 

Termín pro podání přihlášky - osobně:         do 26. června 2020

Termín přijímacího řízení:                                  30. června 2020                                     

Výsledky se zveřejní 30. června 2020 po 8. hodině na webu školy a na vývěsce školy.

Rozhodnutí se vydává 30. června 2020 od 8:00 do 16:00 hodin.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou.

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 29. června 2020 od 8:00 do 12:00.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. tedy nejpozději do 8. července 2020.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem, který vyhověl kritériím přijímacího řízení.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci tzv. Nového rozhodnutí.)

Obor vzdělání s výučním listem Kuchař - číšník ŠVP ČÍŠNÍK

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  SE  NEKONAJÍ.

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu:

 • - průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy,

 • - u starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na střední škole,

 • - u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem (kritéria).

Požadované dokumenty k přihlášce

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Starší uchazeč přiloží k přihlášce životopis.

Cizinci jsou povinni předložit vysvědčení ze zahraniční školy v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je požadován úřední převod klasifikace na české známkování.

 

Penalizace

 • - za každý druhý stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 0,3

 • - za každý třetí stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5

 • - za každou nedostatečnou na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0

 • - při nepředložení vysvědčení z 9. ročníku bude k průměru známek připočtena hodnota 2,0

 • - za každý nehodnocený předmět v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0

 • - za nedoložení podkladu pro posouzení splnění kritérií a nedoložení požadovaných dokumentů k přihlášce bude k průměru známek připočtena hodnota 2,0

 • - u cizinců musí být posouzena znalost českého jazyka rozhovorem – při neabsolvování rozhovoru bude  k průměru známek připočtena hodnota 2,0 a při neúspěšném absolvování bude  k průměru známek připočtena hodnota 2,0

 • - u starších uchazečů je rozhodným obdobím 2. pololetí 9. třídy a poslední hodnocené období na střední škole

Z uvedených údajů jednotlivých uchazečů je sestaveno konečné pořadí všech uchazečů.

Přijímací komise doporučuje přijetí uchazečů, jejichž výsledný průměr pro jednotlivé školní vzdělávací programy je maximálně do:

 • 2,95 pro školní vzdělávací program Číšník

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující pořadí uchazečů dle průměru.


Obor vzdělání s maturitní zkouškou - Gastronomie

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu:

 • - vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů (uchazeč přiloží k přihlášce Výpis výsledků jednotných testů přijímací zkoušky - vystaví škola, na které uchazeč konal jednotné přijímací zkoušky),

 • - průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy,

 • - u starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na střední škole,

 • - u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem (kritéria).

Požadované dokumenty k přihlášce

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Starší uchazeč přiloží k přihlášce životopis.

Cizinci jsou povinni předložit vysvědčení ze zahraniční školy v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je požadován úřední převod klasifikace na české známkování.

 

Penalizace

 • - za každý druhý stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 0,3

 • - za každý třetí stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5

 • - za každou nedostatečnou na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0

 • - při nepředložení vysvědčení z 9. ročníku bude k průměru známek připočtena hodnota 2,0

 • - za každý nehodnocený předmět v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0

 • - za nedoložení podkladu pro posouzení splnění kritérií a nedoložení požadovaných dokumentů k přihlášce bude k průměru známek připočtena hodnota 2,0

 • - u cizinců musí být posouzena znalost českého jazyka rozhovorem – při neabsolvování rozhovoru bude  k průměru známek připočtena hodnota 2,0 a při neúspěšném absolvování bude  k průměru známek připočtena hodnota 2,0

 • - u starších uchazečů je rozhodným obdobím 2. pololetí 9. třídy a poslední hodnocené období na střední škole

 

Přijímací komise doporučuje přijetí uchazečů, jejichž výsledný průměr je maximálně do: 2,25

 

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu.

Z výsledků přijímací zkoušky a uvedených údajů o prospěchu žáka  je sestaveno konečné pořadí uchazečů takto:

a) pořadí dle výsledků přijímací zkoušky násobeno hodnotou 0,6;

b) pořadí dle hodnocení předchozího vzdělávání násobeno hodnotou 0,4;

c) konečné pořadí bude stanoveno součtem výsledků popsaných v bodech a) a b).

 

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující konečné pořadí uchazečů.