U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2021/2022 II. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

Obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Školní vzdělávací program Číšník               

Počet volných míst: 30

Školní vzdělávací program Kuchař              

Počet volných míst: 40

Školní vzdělávací program Kuchař - číšník               

Počet volných míst: 40

a

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Školní vzdělávací program Gastronomie PLUS  

Počet volných míst: 35

 

Kritéria  přijímacího řízení pro 2. kolo - viz níže v textu

 

Termín pro podání přihlášky - osobně:         do 31. května 2021

Termín přijímacího řízení:                                  3. června 2021                                    

Výsledky se zveřejní 3. června 2021 na webu školy a na vývěsce školy.

Rozhodnutí se vydává 3. června 2021 od 8:00 do 16:00 hodin a další dny v úředních hodinách školy.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou.

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 2. června 2021 od 8:00 do 12:00.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. tedy nejpozději do 17. června 2021.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem, který vyhověl kritériím přijímacího řízení.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo

Obor vzdělání s výučním listem Kuchař - číšník ŠVP ČÍŠNÍK, KUCHAŘ, KUCHAŘ - ČÍŠNÍK


Pro všechny uvedené obory jsou stanovena jednotná kritéria.

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  SE  NEKONAJÍ.

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu:

 • -  průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy (pokud je rozhodné vysvědčení ze školního roku 2019/2020 použije se hodnocení za 1. pololetí)
 • -  u starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na střední škole, (pokud je rozhodné vysvědčení ze školního roku 2019/2020 použije se hodnocení za 1. pololetí)
 • -  u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem (kritéria). Termín stanoven na 1. 6. 2021 od 10 hodin.

Požadované dokumenty k přihlášce

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Starší uchazeč přiloží k přihlášce životopis.

Cizinci jsou povinni předložit vysvědčení ze zahraniční školy v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je požadován úřední převod klasifikace na české známkování.

 

Penalizace

 • -  za každý druhý stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5
 • -  za každý třetí stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 1,0
 • -  za každou nedostatečnou na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0
 • -  při nepředložení vysvědčení z 9. ročníku bude k průměru známek připočtena hodnota 2,0
 • -  za každý nehodnocený předmět v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0 - netýká se nehodnocených předmětů z důvodu mimořádných opatření vlády ČR
 • -  za nedoložení podkladu pro posouzení splnění kritérií a nedoložení požadovaných dokumentů k přihlášce bude k průměru známek připočtena hodnota 2,0
 • -  u cizinců musí být posouzena znalost českého jazyka rozhovorem – při neabsolvování rozhovoru bude  k průměru známek připočtena hodnota 2,0 a při neúspěšném absolvování bude  k průměru známek připočtena hodnota 2,0
 • -  u starších uchazečů je rozhodným obdobím 2. pololetí 9. třídy a poslední hodnocené období na střední škole

Z uvedených údajů jednotlivých uchazečů je sestaveno konečné pořadí všech uchazečů.

Přijímací komise doporučuje přijetí uchazečů, jejichž výsledný průměr pro jednotlivé školní vzdělávací programy je maximálně do:

 • 2,95 pro školní vzdělávací program Kuchař
 • 2,95 pro školní vzdělávací program Číšník
 • 2,95 pro školní vzdělávací program Kuchař - číšník

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující pořadí uchazečů dle průměru.

Obor vzdělání s maturitní zkouškou - Gastronomie PLUS

 

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  SE  NEKONAJÍ.

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu:

 • -  jednotná ani školní přijímací zkouška se nekoná,
 • -  průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy, (pokud je rozhodné vysvědčení ze školního roku 2019/2020 použije se hodnocení za 1. pololetí)
 • -  u starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na střední škole, (pokud je rozhodné vysvědčení ze školního roku 2019/2020 použije se hodnocení za 1. pololetí)
 • -  u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem (kritéria). Termín stanoven na 1. 6. 2021 od 10 hodin.

Požadované dokumenty k přihlášce

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Starší uchazeč přiloží k přihlášce životopis.

Cizinci jsou povinni předložit vysvědčení ze zahraniční školy v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je požadován úřední převod klasifikace na české známkování.

 

Penalizace

 • -  za každý druhý stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5
 • -  za každý třetí stupeň z chování na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude k průměru známek připočtena hodnota 1,0
 • -  za každou nedostatečnou na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0
 • -  při nepředložení vysvědčení z 9. ročníku bude k průměru známek připočtena hodnota 2,0
 • -  za každý nehodnocený předmět v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0 - netýká se nehodnocených předmětů z důvodu mimořádných opatření vlády ČR
 • -  za nedoložení podkladu pro posouzení splnění kritérií a nedoložení požadovaných dokumentů k přihlášce bude k průměru známek připočtena hodnota 2,0
 • -  u cizinců musí být posouzena znalost českého jazyka rozhovorem – při neabsolvování rozhovoru bude  k průměru známek připočtena hodnota 2,0 a při neúspěšném absolvování bude  k průměru známek připočtena hodnota 2,0
 • -  u starších uchazečů je rozhodným obdobím 2. pololetí 9. třídy a poslední hodnocené období na střední škole

 

Z uvedených údajů jednotlivých uchazečů je sestaveno konečné pořadí všech uchazečů.

Přijímací komise doporučuje přijetí uchazečů, jejichž výsledný průměr je maximálně do 2,45 včetně započítaných penalizací.

 

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující konečné pořadí uchazečů.