U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Volby do školské rady 15. listopadu 2017

Text pro žáky a rodiče - volby do školské rady

Řádná volba zástupců pedagogických pracovníků  do Školské rady Středního odborného učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Návrhy kandidátů na členství ve Školské radě Středního odborného učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 mohou podat oprávněné osoby, kterými jsou pedagogičtí pracovníci.

Návrhy se podávají přípravnému výboru v kanceláři zástupkyň ředitelky v zalepené obálce nebo elektronickou formou na adresu: soukupovam@souukrbu.cz.  Návrh musí obsahovat:

- jméno, příjmení, příp. titul navrženého kandidáta, jeho bydliště     (případně kontaktní adresu), - jméno, příjmení, příp. titul, bydliště (případně kontaktní adresu)   navrhovatele.

Termín: do 15. 10. 2017 

S kandidáty se bude konat beseda, na které se voličům představí a budou odpovídat na případné dotazy.  Termín besedy: 1. 11. 2017 v 15:15 hodin – jídelna školy

Mgr. Kateřina Mrvová v. r.

Ředitelka školy

 

Řádná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky dne 15. 11. 2017

Návrhy kandidátů na členství ve Školské radě Středního odborného učiliště gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 mohou podat oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. 

Návrhy se podávají přípravnému výboru v kanceláři zástupkyň ředitelky v zalepené obálce nebo elektronickou formou na adresu: soukupovam@souukrbu.cz. 

Návrh musí obsahovat:

- jméno, příjmení, příp. titul navrženého kandidáta, jeho bydliště     (případně kontaktní adresu), - jméno, příjmení, příp. titul, bydliště (případně kontaktní adresu)    navrhovatele.

Termín: do 15. 10. 2017 

S kandidáty se bude konat beseda, na které se voličům představí a budou odpovídat na případné dotazy.  Termín besedy: 1. 11. 2017 v 15:15 hodin – jídelna školy.

Mgr. Kateřina Mrvová v. r.

Ředitelka školy

Představení kandidátů do řádných voleb  do Školské rady SOU gastronomie,  U Krbu 521, Praha 10

Dne 1. 11. 2017 se v jídelně školy uskuteční beseda s kandidáty za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Začátek v 15:15 hodin.

Kandidáti

Petr Kamarád – žák třídy K3B

Jaroslav Třešňák  – zákonný zástupce žáka třídy K1A

Mgr. Kateřina Mrvová

ředitelka školy

Školská rada

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je při Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel (obec), zároveň určuje počet jejích členů a stanovuje volební řád. Třetinu členů školské rady (dále jen ŠR) jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Ředitel školy není členem ŠR, zasedání se účastní pouze na vyzvání jejich předsedy. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. První zasedání svolává ředitel školy, musí se uskutečnit do 30 dnů od voleb. Členství ve ŠR je čestnou funkcí a funkční období členů je tříleté.

 

Činnost školské rady

 1.  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady

Z rozhodnutí zřizovatele SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10, kterým je Magistrát hlavního města Prahy, je ŠR naší školy šestičlenná, přičemž dva členy volí pedagogický sbor, dva členy jmenuje zřizovatel (Rada hlavního města Prahy) a dva členy volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (jeden zákonný zástupce a jeden zletilý žák).

Dne 19. listopadu 2014 byla zvolena na naší škole školská rada ve složení:
Za zřizovatele – jmenováním Rady hl. m. Prahy:

 • Mgr. Eva Štrobachová
 • Alena Samková
 • Volbou 19. listopadu 2014

Za pedagogické pracovníky:

 • Ing. Věra Jermářová – předsedkyně
 • Ing. Jiří Valeček

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

 • Šárka Králíková – zák. zástupce
 • Tereza Vašíčková – žákyně