U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Výsledkové listiny přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

OBOR GASTRONOMIE

OBOR PODNIKÁNÍ

Zadání testů přijímacích zkoušek s klíči správných řešení si mohou uchazeči stáhnout na https://vpz.cermat.cz/testy/. Přístup je pak umožněn na základě vyplnění příjmení a rodného čísla.

OBOR CUKRÁŘ

OBOR ČÍŠNÍK

OBOR KUCHAŘ

Pro školní rok 2017/2018 bude škola přijímat žáky do těchto oborů:

  • Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie, školní vzdělávací program Gastronomie
  • Obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  • Obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník, školní vzdělávací program Číšník
  • Obor vzdělání s výučním listem 29-54-H/01 Cukrář, školní vzdělávací program Cukrář
  • Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium pro absolventy 3letých oborů vzdělání s výučním listem)

Forma studia u všech oborů je denní.

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se  stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Přihlášky uchazečů ke vzdělávání na stření škole pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají do 1. března 2017 (včetně).

Přihlášky se odevzdávají v 1. patře v sekretariátuv úředních hodinách

Pondělí - čtvrtek 8:00-16:00 h,

Pátek 8:00-14:00 h

Mimořádně prodloužená pracovní doba pro odevzdávání přihlášek:

23. února 2017 8:00 - 17:30 hodin

1. března 2017 8:00 - 17:30 hodin

 

Uchazeči mohou podat 2 přihlášky do I. kola.

Přihláška ke stažení

 

Ve školním roce 2016/2017 je zavedeno konání povinné jednotné přijímací zkoušky v oborech s maturitní zkouškou, a to pro všechny formy vzdělávání. Přijímací zkoušky se budou konat v pracovních dnech 12. a 19. dubna 2017. Konkrétní termín obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce.

Případné omluvenky je nutné předat ředitelce školy do tří dnů od konání přijímací zkoušky.

 

Výsledky přijímacího řízení

Pro obor Kuchař, Číšník, Cukrář

Termín přijímacího řízení:  I. kolo 24. dubna 2017, další kola podle potřeby.

Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.

Zájem o školu potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, tj. nejpozději do 10. května 2017.

Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.

Pro obor Gastronomie

Termín přijímacího řízení:  I. kolo 28. dubna 2017, další kola podle potřeby.

Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, tj. nejpozději do 15. května 2017.

Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.

Pro obor Podnikání

Termín přijímacího řízení:  I. kolo 28. dubna 2017, další kola podle potřeby.

Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč písemným prohlášením o nástupu do školy. Toto prohlášení odevzdá v sekretariátu školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, tj. nejpozději do 15. května 2017.

Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.Mgr. Kateřina Mrvová
ředitelka školy