U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Spolek rodičů a přátel školy

SRPŠ je neziskový spolek rodičů a přátel školy, kteří se ztotožňují s tradicemi školy a s úsilím školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání a připravit je na budoucí povolání.

 

 

 

 

 

SRPŠ podporuje:

 • využití rozšiřujících forem a metod výuky,
 • zájem žáků o předmětové a oborové soutěže,
 • mimoškolní akce, které v souladu se vzdělávacím programem školy zapojují žáky do odborných, sportovních, kulturních a dalších aktivit,
 • vytváření sociálního klimatu školy,
 • činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • motivování žáků k co nejlepším studijním výsledkům,
 • zlepšování podmínek pro výuku a výchovu žáků.

 

To se konkrétně odráží ve finanční podpoře např. soutěží, klubů, dnů třídy, exkurzí, odměn nejlepším žákům a třídám, slavnostního předávání výučních listů a maturitních vysvědčení, kulturního minima apod.

SRPŠ je partnerem školy a žáků při zajištění reprezentačních plesů a různých akcí, při kterých se škola prezentuje.

SRPŠ v rámci svého působení spolupracuje s vedením i pedagogy školy a využívá ve své práci svých dlouholetých zkušeností i zkušeností podobných spolků jiných škol.

Jednání SRPŠ jsou otevřena pro všechny, kteří přispívají svými zkušenostmi, informacemi či konstruktivními podněty k projednávaným otázkám života školy a jsou ochotni se podílet na činnosti SRPŠ.

Hospodaření SRPŠ je evidováno dle platných právních norem. SRPŠ hospodaří pouze s příspěvky rodičů, žáků či zákonných zástupců žáků. Do fondu SRPŠ přispívá každý z nich částkou 500 Kč. Pokud ve škole studují sourozenci, příspěvek je vybírán pouze za jednoho z nich. Žáci čerpají prostředky fondu v rámci výše zmíněných podporovaných aktivit a využíváním materiálních podmínek školy.


Orgány SRPŠ jsou Rada rodičů a SRPŠ.


Předseda SRPŠ: Jana Bártíková
 
Číslo účtu pro bankovní převod příspěvku SRPŠ: 1932260309/0800 (Česká spořitelna) - při platbě převodem zadejte do zprávy pro příjemce příjmení, jméno a třídu žáka.
 

Zpráva ze zasedání výboru SRPŠ 9. 11. 2021 pro rodiče žáků SOU gastronomie

 1. Informace o příjmech a výdajích spolku v minulém školním roce – 2020/2021

Vzhledem k pandemii a opatřením proti šíření infekčního onemocnění nemohl spolek financovat obvyklé aktivity žáků školy. Financovány byly obědy na Seznamovacích dnech 1. ročníků, ceny na sportovní dny, pořízení šerp a kokard pro končící ročníky a také byla pořízena venkovní učebna z masivního dřeva. Vzhledem k omezenému čerpání vznikl vyšší zůstatek a výborem spolku byl odsouhlasen nákup další venkovní učebny, jako nadstandartní vybavení pro žáky v době pandemie.

 1. Finanční plán pro školní rok 2021/2022

Zůstatek z minulého roku je vzhledem k omezenému čerpání v minulém školním roce 370 000,- + plánovaný příjem z příspěvků rodičů 330 000,- Kč.

Hlavní plánované výdaje jsou na Dny třídy a Seznamovací dny, organizační i finanční zajištění reprezentačního plesu školy včetně nákupu šerp pro končící ročníky, podpora aktivních žáků v podobě cen do soutěží, 50% příspěvek na placené kurzy pořádané školou, financování odborných klubů pro žáky školy, případně nákup nadstandartního vybavení pro žáky školy.

 1. Pravidla čerpání příspěvků ze SRPŠ

Čerpání příspěvků vylo upraveno pro školní rok 2021/2022 tak, že na Den třídy bude mít třída zaplacen plně oběd ve školní jídelně v hodnotě 50,- Kč, příspěvek na Den třídy je 100,- Kč na žáka, Kulturní minimum je do 50,- Kč hrazeno plně, nad tuto částku přispívá spolek 50 % ceny.

Nově je pro aktivní žáky schválen 50% příspěvek na placené kurzy pořádané školou. Minulý týden již první kurz proběhl a v jarním období bude organizován ještě jeden. Cena 3000,- a polovinu uhradí SRPŠ. Nově bylo schváleno přání žáků končících tříd učebních oborů, aby na ples mohli mít šerpu – ne kokardu.

 1. Reprezentační ples školy

Ples je plánován na 4. března 2022. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze odhadnout pandemický vývoj a opatření, která budou platná v březnu 2022, rozhodl výbor SRPŠ, že rozhodnutí o ne/konání plesu bude učiněno do 15. 1. 2022. Teprve po té tisk vstupenek a další organizační kroky. Šerpy se budou pořizovat v každém případě, v případě nekonání plesu by se předávaly při předávání závěrečného vysvědčení.