U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem, tj. oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář

Žádáme žáky, kteří budou vykonávat zkoušku a patří podle kritérií vypsaných na Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění mezi osoby s rizikovými faktory, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem třídnímu učiteli a v kopii zaslali e-mail na sekretariat@souukrbu.cz nejpozději do 27. 5. 2020.

 

Příloha - Čestné prohlášení pro vstup do školy ke stažení

Závěrečné zkoušky termíny

Řádný termín ve školním roce 2020 / 2021

 • losování témat Samostatné odborné práce
10. března 2021
 • písemné
1. června 2021
 • praktické
2. - 9. června 2021
 • ústní
17. a 18. června 2021

Opravné závěrečné zkoušky - 1. termín opravných a náhradních závěrečných zkoušek za školní rok 2019/2020

 • písemná část
4. září 2020
 
 • praktická část
7 a 8. září 2020
 
 • ústní část
15. září 2020

 

2. termín opravných a náhradních závěrečných zkoušek za školní rok 2019/2020

 • Písemná část:  1. prosinec 2020
 • Praktická část:  3. a 4. prosinec 2020
 • Ústní zkouška: 14. prosinec 2020

 

Žáci naší školy konají závěrečnou zkoušku na základě jednotného zadání, které vytváří Národní ústav vzdělávání https://zkouska.cermat.cz/ v rámci projektu „Nová závěrečná zkouška“. Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. K výučnímu listu získanému na základě jednotných zkoušek budou mít tedy zaměstnavatelé větší důvěru.

 

 

 

 Informace k průběhu závěrečných zkoušek učebních oborů kuchař, číšník, cukrář v červnu 2020

Žáci budou konat zkoušku podle jednotného zadání závěrečných zkoušek

Praktické závěrečné zkoušky proběhnou podle zákona  č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 podle § 40 náhradním způsobem konání.

Během zkoušek je třeba dodržovat pravidla související s hygienickými opatřeními v mimořádné situaci.

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY - 3. 6. 2020

Při příchodu do školy odevzdají žáci čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení si předem vyplní, zletilí žáci mohou obdržet a vyplnit prohlášení při vstupu do školy. Pro pohyb před školou a ve škole platí povinnost mít roušku.

Harmonogram

Obor Cukrář   v  7:50 nástup do učebny,   zahájení práce v 8:00

Obor Kuchař  v  8:20 nástup do učebny,   zahájení práce v 8:30

Obor číšník     v  8:50 nástup do učebny,   zahájení práce v 9:00

Žáci v rizikové skupině přijdou do učebny o 10 minut dříve.

OBOR

UČEBNA

TŘÍDA

POČET        žáků

Kuchař

 

 

A1

 

K3A

13

A2

K3B

 

14

A3

KC3 - kuchaři

 

10

 

Číšník

B1

Č3B

 

13

B2

Č3B

 

13

Cukrář

C1

C3A

 

15

C2

C3B

 

15

C3

C3A 5,C3B 2

KC3 cukráři 7

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci budou do učeben rozděleni podle abecedy, jmenné seznamy budou vyvěšeny ve vitríně školy.

Pokyny pro žáky:

 • nástup žáků do učeben podle oborů v uvedených časech ve společenském oblečení
 • zákaz používaní mobilních telefonů
 • zajistit si psací potřeby
 • žáci si přinesou pití a svačinu, školní bufet nebude v provozu
 • během práce nelze opouštět pavilón
 • žáci mají právo pracovat 240 minut, žáci se specifickými potřebami vzdělávání mají právo pracovat o 60 minut déle

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY - 8. - 16. 6. 2020

Všechny praktické zkoušky se budou konat v SOU gastronomie.
Jmenný harmonogram bude vyvěšen ve vitrině během písemných zkoušek. Informace k praktické zkoušce poskytují učitelé odborného výcviku.

ŠVP – kuchař

- zkouška trvá 2 dny, celkem 14 hodin

Postup:

 1. den - žák si vylosuje z 10 témat praktické zkoušky (kde jsou připraveny konkrétní  

               pokrmy a počty jídel)

                      - normování, převzetí surovin dle objednávky a před příprava pokrmů

   2. den  - příprava vylosovaného hlavního pokrmu (doplněného o vhodnou přílohu), vedlejšího

                  Pokrmu a jejich prezentace   

                     - obhajoba samostatné odborné práce

ŠVP - číšník

- zkouška trvá 1 den

Postup:

1. den - žák si vylosuje téma praktické zkoušky - odbornou dovednost a dovednost číšníka   

                     v běžné obsluze

                          - provedení úkolu ze samostatné odborné práce – sestavení slavnostní tabule pro

                            2 osoby a její prezentace                            

                          - provedení odborné dovednosti číšníka a dovednosti v běžné obsluze

                          - obhajoba samostatné odborné práce

ŠVP - cukrář

- zkouška trvá 2 dny, celkem 14 hodin

Postup:

1) den -žák si vylosuje jeden cukrářský výrobek v daném množství

           - normování a předpékání

2) den -příprava vylosovaného cukrářského výrobku v daném množství

           - slavnostní výrobek /dort/ ze samostatné odborné práce a jeho prezentace s degustačním mini dortem

           - obhajoba samostatné odborné práce

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY

24. 6. 2020 - třídy C3A, Č3B, K3A
25. 6. 2020 - třídy C3B, K3B, KC3

Na ústní zkoušku budou žáci chodit po skupinkách 4 žáků - bez slavnostního zahájení a ukončení. Zákaz shromažďování.

Přesný čas ústní zkoušky Vám bude oznámen.

 

- příprava trvá 15 minut

- zkouška trvá nejdéle 15 minut

- ke každému tématu je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce

  časový limit na zodpovězení je minimálně 3 minuty, maximálně 5 minut

- výsledky se zapíší do tabulek

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBOR KUCHAŘ

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBOR ČÍŠNÍK

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBOR CUKRÁŘ

 

 

Vydávání výučních listů

29. června 2020 v SOU gastronomie, U Krbu, Praha 10

POZOR:

Zkouška musí být konána v pořadí – písemná, praktická a ústní, tzn., že žák, který nepřijde na písemnou část, nemůže dále pokračovat, pokud napíše písemku a nepřijde na praktickou, nemůže dále pokračovat. Je-li řádně omluven, tzn. do 48 hodin písemně, jako omluva jen PN, mimořádné situace -  ihned prokonzultovat s vedením školy!!!

Zkoušku pak bude dělat nebo dokončí v září.

Pokud bude přistižen, že si počíná nedovoleným způsobem, může být ze zkoušky vyloučen a komise rozhodne o dalším postupu – pozor na písemkách – ne taháky, odchod na WC se zapisuje a prováděna kontrola i tam, mobilní telefony nejsou povoleny, pouze kalkulačky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a neomluví se řádně do 48 hodin, znamená to nedostatečný prospěch.

 

Když zkoušku neudělá:

Každou část zkoušky může opakovat nejvýše dvakrát.

Tzn., že když propadne, může opakovat podle termínu, který určí komise – obvykle v září, další termín je prosinec.

Příklad: neudělá ústní v červnu, jde znovu v září a zase neudělá, může opakovat ještě v prosinci -  jen ústní část. Pokud propadne i v prosinci, tak nemá nárok na nic.

K opakování se musí žák písemně přihlásit. Zkoušku může vykonat max. do pěti let po ukončení studia.

 

POZOR. Žák může nastoupit na nástavbu pouze, pokud je vyučen, takže když propadne a dělá opravu v září, nemůže nastoupit od 1. září na nástavbu, ale může nastoupit až po složení zkoušek – požádá ředitele školy o pozdější nástup.

 

POKUD žák propadne u ZZ v červnu, je žákem jen do 30. 6. 2020

Pokud zkoušky udělá, je žákem do data poslední části zkoušky.

 

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám

Obsah závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška má tři části: 

Součástí praktické zkoušky je zpracování Samostatné odborné práce. Téma Samostatné odborné práce si žáci losují v březnu, samotné zkoušky probíhají v červnu.

Podmínky konání závěrečné zkoušky

POPIS ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - V ROCE 2020 JSOU PRAKTICKÉ ZKOUŠKY KONANÉ NÁHRADNÍM - ZJEDNODUŠENÝM ZPŮSOBEM VIZ. VÝŠE

Písemná zkouška

Ředitelka školy přidělí žákovi jedno téma vygenerované z databáze CERMATU.

Kuchař

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Výroby pokrmů včetně sestavení menu, otázku z Nauky o výživě, Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Techniky odbytu, otázku z Nauky o nápojích a potravinách , Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Cukrář

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Cukrářské výroby,  Nauky o surovinách, Odborného kreslení, Ekonomiky, normování, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Při hodnocení písemné zkoušky se klade důraz zejména na první tři oblasti.

Praktická zkouška

Ředitelka školy vybere nejméně jedno ze zpracovaných témat. V případě, že vybere více témat, žáci si konkrétní téma losují. Témata jsou volena tak, aby žáci dostali co nejširší prostor ke konkretizaci vlastních prací a nápadů.

Kuchař

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou, vedlejšího pokrmu, pokrm ze spotřebního koše, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Číšník

Každé téma obsahuje obsluhu v běžném provozu, dovednost číšníka v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, příprava slavnostní tabule ze Samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba Samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Cukrář

Každé téma obsahuje zhotovení slavnostního dortu, losovatelného výrobku, specifického výrobku a povinného cukrářského výrobku. 

Obhajoba Samostatné odborné práce

Obhajobu samostatné odborné práce je nedílnou součástí praktické části. Žák na jejím základě realizuje úkoly při praktické zkoušce. Může se na ni proto dostatečně připravit, je dán prostor k prokázání kreativity, využití zkušeností z odborného výcviku i z reálného pracovního prostředí, žáci mohou ukázat, zda dovedou propojit získané teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 

Ústní zkouška

Jednotné zadání obsahuje 30 témat, ředitel školy z nich vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25.  Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují.

Nerozlišuje se důležitost témat, důraz je kladen na uplatnění teoretických poznatků v praxi.  

 

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil třetí ročník v daném oboru vzdělání.

Pokud je žák u některé části zkoušky neúspěšný, může se přihlásit k jejímu opakování.
Každou část zkoušky může žák opakovat 2x.
Opravné a náhradní termíny zkoušek jsou v září a v prosinci.

 

Vydávání výučních listů

29. června 2020 v SOU gastronomie, U Krbu, Praha 10