U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem, tj. oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář

Závěrečná zkouška 2021
Informace pro žáky zpracované na základě
Opatření obecné povahy zveřejněné MŠMT dne 29. 1. 2021
 Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém
se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud
prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné
nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák,
umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021.
 Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné
zkoušky, to znamená v červnu 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června,
může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Opravná i náhradní
zkouška za 1. pololetí je komisionální.
 Ředitel školy rozhodl, že jednotná závěrečná zkouška se bude konat v tomto období formou
Praktické zkoušky a Ústní zkoušky

Závěrečná zkouška 2022

Závěrečné zkoušky - aktuální upravené termíny - Jaro 2021 (úprava na základě Opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám ze dne 15. 3. 2021)

Písemná zkouška - 1. 6. 2022

 

Praktická zkouška 6. – 15. 6. 2022 Proběhne podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. O konkrétním termínu a průběhu praktické zkoušky budou žáky informovat učitelé odborného výcviku. 

Ústní zkoušky 22. a 23. 6. 2022

 

Známky v končících třídách budou uzavřeny 24. 5. 2022. 

Pedagogická rada bude 26. 5. 2022.

Vysvědčení za třetí ročník pro končící třídy bude vydáno

Slavnostní předání výučních listů 28. června 2022.

 

Závěrečné zkoušky termíny

Řádný termín ve školním roce 2021 / 2022

  • losování témat Samostatné odborné práce
23. března 2022
  • písemné
1. června 2022
  • praktické
6. - 15. června 2022
  • ústní

22. a 23. června 2022
 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. termín opravných a náhradních závěrečných zkoušek za školní rok 2020/2021

  • Písemná část: 
  • Praktická část: 7. a 8. prosince 2021
  • Ústní zkouška:

Žáci naší školy konají závěrečnou zkoušku na základě jednotného zadání, které vytváří Národní ústav vzdělávání https://zkouska.cermat.cz/ v rámci projektu „Nová závěrečná zkouška“. Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. K výučnímu listu získanému na základě jednotných zkoušek budou mít tedy zaměstnavatelé větší důvěru.

Praktická zkouška ŠVP – kuchař

- zkouška trvá 2 dny, celkem 14 hodin

Postup:

  1. den - žák si vylosuje z 10 témat praktické zkoušky (kde jsou připraveny konkrétní  

               pokrmy a počty jídel)

                      - normování, převzetí surovin dle objednávky a před příprava pokrmů

   2. den  - příprava vylosovaného hlavního pokrmu (doplněného o vhodnou přílohu), vedlejšího

                  Pokrmu a jejich prezentace   

                     - obhajoba samostatné odborné práce

Praktická zkouška ŠVP - číšník

- zkouška trvá 1 den

Postup:

1. den - žák si vylosuje téma praktické zkoušky - odbornou dovednost a dovednost číšníka   

                     v běžné obsluze

                          - provedení úkolu ze samostatné odborné práce – sestavení slavnostní tabule pro

                            2 osoby a její prezentace                            

                          - provedení odborné dovednosti číšníka a dovednosti v běžné obsluze

                          - obhajoba samostatné odborné práce

Praktická zkouška ŠVP - cukrář

- zkouška trvá 2 dny, celkem 14 hodin

Postup:

1) den -žák si vylosuje jeden cukrářský výrobek v daném množství

           - normování a předpékání

2) den -příprava vylosovaného cukrářského výrobku v daném množství

           - slavnostní výrobek /dort/ ze samostatné odborné práce a jeho prezentace s degustačním mini dortem

           - obhajoba samostatné odborné práce

ÚSTNÍ ZKOUŠKY

na základě Opatření obecné povahy
Č. j.: MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. 1. 2021
se zkoušky nekonají
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBOR KUCHAŘ

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBOR ČÍŠNÍK

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBOR CUKRÁŘ

 

Vydávání výučních listů bude upřesněn

POZOR:

Zkouška musí být konána v pořadí – písemná, praktická a ústní, tzn., že žák, který nepřijde na písemnou část, nemůže dále pokračovat, pokud napíše písemku a nepřijde na praktickou, nemůže dále pokračovat. Je-li řádně omluven, tzn. do 48 hodin písemně, jako omluva jen PN, mimořádné situace -  ihned prokonzultovat s vedením školy!!!

Zkoušku pak bude dělat nebo dokončí v září.

Pokud bude přistižen, že si počíná nedovoleným způsobem, může být ze zkoušky vyloučen a komise rozhodne o dalším postupu – pozor na písemkách – ne taháky, odchod na WC se zapisuje a prováděna kontrola i tam, mobilní telefony nejsou povoleny, pouze kalkulačky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a neomluví se řádně do 48 hodin, znamená to nedostatečný prospěch.

Když zkoušku neudělá:

Každou část zkoušky může opakovat nejvýše dvakrát.

Tzn., že když propadne, může opakovat podle termínu, který určí komise – obvykle v září, další termín je prosinec.

Příklad: neudělá ústní v červnu, jde znovu v září a zase neudělá, může opakovat ještě v prosinci -  jen ústní část. Pokud propadne i v prosinci, tak nemá nárok na nic.

K opakování se musí žák písemně přihlásit. Zkoušku může vykonat max. do pěti let po ukončení studia.

 

POZOR. Žák může nastoupit na nástavbu pouze, pokud je vyučen, takže když propadne a dělá opravu v září, nemůže nastoupit od 1. září na nástavbu, ale může nastoupit až po složení zkoušek – požádá ředitele školy o pozdější nástup.

 

POKUD žák propadne u ZZ v červnu, je žákem jen do 30. 6. 2022

Pokud zkoušky udělá, je žákem do data poslední části zkoušky.

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám

Obsah závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška má tři části: 

Součástí praktické zkoušky je zpracování Samostatné odborné práce. Téma Samostatné odborné práce si žáci losují v březnu, samotné zkoušky probíhají v červnu.

Podmínky konání závěrečné zkoušky

 

Písemná zkouška

Ředitelka školy přidělí žákovi jedno téma vygenerované z databáze CERMATU.

Kuchař

Písemná zkouška obsahuje oblasti, které zahrnují úkoly z Výroby pokrmů, Techniky odbytu včetně sestavení restauračního menu, otázku z Nauky o výživě, Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Techniky odbytu, otázku z Nauky o nápojích a potravinách, Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Cukrář

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Cukrářské výroby,  Nauky o surovinách, Odborného kreslení, Ekonomiky, normování, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Při hodnocení písemné zkoušky se klade důraz zejména na první tři oblasti.

Praktická zkouška

Ředitelka školy vybere nejméně jedno ze zpracovaných témat. V případě, že vybere více témat, žáci si konkrétní téma losují. Témata jsou volena tak, aby žáci dostali co nejširší prostor ke konkretizaci vlastních prací a nápadů.

Kuchař

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou, vedlejšího pokrmu, pokrm ze spotřebního koše, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Číšník

Každé téma obsahuje obsluhu v běžném provozu, dovednost číšníka v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, příprava slavnostní tabule ze Samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba Samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Cukrář

Každé téma obsahuje zhotovení slavnostního dortu, losovatelného výrobku, specifického výrobku a povinného cukrářského výrobku. 

Obhajoba Samostatné odborné práce

Obhajobu samostatné odborné práce je nedílnou součástí praktické části. Žák na jejím základě realizuje úkoly při praktické zkoušce. Může se na ni proto dostatečně připravit, je dán prostor k prokázání kreativity, využití zkušeností z odborného výcviku i z reálného pracovního prostředí, žáci mohou ukázat, zda dovedou propojit získané teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 

Ústní zkouška

Jednotné zadání obsahuje 30 témat, ředitel školy z nich vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25.  Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují.

Nerozlišuje se důležitost témat, důraz je kladen na uplatnění teoretických poznatků v praxi.  

 

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil třetí ročník v daném oboru vzdělání.

Pokud je žák u některé části zkoušky neúspěšný, může se přihlásit k jejímu opakování.
Každou část zkoušky může žák opakovat 2x.
Opravné a náhradní termíny zkoušek jsou v září a v prosinci.

 

Vydávání výučních listů

28. června 2022 v SOU gastronomie, U Krbu, Praha 10