U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem, tj. oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář

Závěrečné zkoušky termíny

Řádný termín ve školním roce 2019 / 2020

  • losování témat Samostatné odborné práce
11. března 2020
  • písemné
1. června 2020
  • praktické
2. – 9. června 2020
  • ústní
16. a 17. června 2020

Opravné závěrečné zkoušky - 1. termín opravných a náhradních závěrečných zkoušek za školní rok 2018/2019

  • písemná část
6. září 2019
 
  • praktická část
9. a 10. září 2019
 
  • ústní část
17. září 2019

 

2. termín opravných a náhradních závěrečných zkoušek za školní rok 2018/2019

  • Písemná část:   3. prosince 2019
  • Praktická část:   5. a 6. prosince 2019
  • Ústní zkouška:   16. prosince 2019

 

Žáci naší školy konají závěrečnou zkoušku na základě jednotného zadání, které vytváří Národní ústav vzdělávání https://www.nuv.cz/ v rámci projektu „Nová závěrečná zkouška“. Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. K výučnímu listu získanému na základě jednotných zkoušek budou mít tedy zaměstnavatelé větší důvěru.

 

 

 Informace k závěrečným zkouškám v červnu 2020

 

Informace k průběhu závěrečných zkoušek učebních oborů kuchař, číšník, cukrář v červnu

 

Žáci budou konat zkoušku podle jednotného zadání závěrečných zkoušek

 

Žáci oboru kuchař a cukrář i číšník budou konat závěrečnou zkoušku v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek.

 

Pedagogická rada 3. ročníků se koná dne 27. 5. 2020 v hod v 15:15 hodin

v učebně D2  - všichni učitelé

Známky musí být uzavřeny do 25. 5. 2020 do 12:00 hodin

 

Žáci, kteří nebudou klasifikováni, nebo budou mít jednu nebo dvě nedostatečné, vykonají doplňovací nebo opravnou zkoušku v srpnu 2020 a budou docházet na odborný výcvik každý den do 30. 6. 2020.

 

Studijní volno pro žáky postupující ke zkouškám je v týdnu, kdy probíhají praktické zkoušky dle harmonogramu a ve dnech 2. – 9. 6. 2020

 

Průběh zkoušek

 

Písemná část zkoušek

Proběhne dne 1. 6. 2020 ve škole. Nástup žáků v 7.45 do učeben podle rozpisu, který bude vyvěšen po pedagogické radě.

 

Praktická část zkoušek

Ve dnech 2. 6. - 9. 6. 2020 na jednotlivých pracovištích podle rozpisu  - bude vyvěšeno pro jednotlivé obory.

Dílčí hodnocení z písemné a praktické zkoušky budou žákům sdělena po ukončení praktické zkoušky. Žák koná všechny části bez ohledu na dílčí výsledky.

 

Ústní část zkoušek

Proběhne ve škole dne 16. a 17. 6. 2020 podle jednotlivých tříd.

Rozpis bude vyvěšen.

 

Všichni žáci se shromáždí podle rozpisu tříd k zahájení zkoušky, kterou vykonají podle harmonogramu a opět se všichni sejdou na vyhodnocení výsledků zkoušek.

 

K jednotlivým částem zkoušek bude dodán podrobnější rozpis s pokyny.

 

Slavnostní předávání výučních listů:  22. června 2020 slavnostním způsobem

 

 

JAK je to když ……

 

Po pedagogické radě se třída může rozdělit na 3 skupiny

 

1. Kdo má více než dvě nedostatečné – propadá, nemá nárok na opravné zkoušky, přestává být žákem školy dne 30. 6. 2020, může požádat o opakování 3. ročníku

2. Kdo má max. dvě nedostatečné, nebo je nehodnocen i z více předmětů, bude dělat v posledním týdnu v srpnu opravné nebo doplňovací zkoušky.

POZOR! Je žákem školy do 30. 6. 2020, do 30. 6. 2020 chodí denně na odborný výcvik, pokud vykoná úspěšně zkoušky, půjde k ZZ v září 2020.

3. Kdo prospěl bez problémů, ten půjde ke zkouškám od 1. 6. 2020 podle harmonogramu

 

 

POZOR:

Zkouška musí být konána v pořadí – písemná, praktická a ústní, tzn., že žák, který nepřijde na písemnou část, nemůže dále pokračovat, pokud napíše písemku a nepřijde na praktickou, nemůže dále pokračovat. Je-li řádně omluven, tzn. do 48 hodin písemně, jako omluva jen PN, mimořádné situace -  ihned prokonzultovat s vedením školy!!!

Zkoušku pak bude dělat nebo dokončí v září.

Pokud bude přistižen, že si počíná nedovoleným způsobem, může být ze zkoušky vyloučen a komise rozhodne o dalším postupu – pozor na písemkách – ne taháky, odchod na WC se zapisuje a prováděna kontrola i tam, mobilní telefony nejsou povoleny, pouze kalkulačky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a neomluví se řádně do 48 hodin, znamená to nedostatečný prospěch.

 

Když zkoušku neudělá:

Každou část zkoušky může opakovat nejvýše dvakrát.

Tzn., že když propadne, může opakovat podle termínu, který určí komise – obvykle v září, další termín je prosinec.

Příklad: neudělá ústní v červnu, jde znovu v září a zase neudělá, může opakovat ještě v prosinci -  jen ústní část. Pokud propadne i v prosinci, tak nemá nárok na nic.

K opakování se musí žák písemně přihlásit. Zkoušku může vykonat max. do pěti let po ukončení studia.

 

POZOR. Žák může nastoupit na nástavbu pouze, pokud je vyučen, takže když propadne a dělá opravu v září, nemůže nastoupit od 1. září na nástavbu, ale může nastoupit až po složení zkoušek – požádá ředitele školy o pozdější nástup.

 

POKUD žák propadne u ZZ v červnu, je žákem jen do 30. 6. 2020

Pokud zkoušky udělá, je žákem do data poslední části zkoušky.

 

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám

Obsah závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška má tři části: 

Součástí praktické zkoušky je zpracování Samostatné odborné práce. Téma Samostatné odborné práce si žáci losují v březnu, samotné zkoušky probíhají v červnu.

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Písemná zkouška

Ředitelka školy přidělí žákovi jedno téma vygenerované z databáze NUV.

Kuchař

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Výroby pokrmů včetně sestavení menu, otázku z Nauky o výživě, Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Techniky odbytu, otázku z Nauky o nápojích a potravinách , Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Cukrář

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Cukrářské výroby,  Nauky o surovinách, Odborného kreslení, Ekonomiky, normování, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Při hodnocení písemné zkoušky se klade důraz zejména na první tři oblasti.

Praktická zkouška

Ředitelka školy vybere nejméně jedno ze zpracovaných témat. V případě, že vybere více témat, žáci si konkrétní téma losují. Témata jsou volena tak, aby žáci dostali co nejširší prostor ke konkretizaci vlastních prací a nápadů.

Kuchař

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou, vedlejšího pokrmu, pokrm ze spotřebního koše, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Číšník

Každé téma obsahuje obsluhu v běžném provozu, dovednost číšníka v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, příprava slavnostní tabule ze Samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba Samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Cukrář

Každé téma obsahuje zhotovení slavnostního dortu, losovatelného výrobku, specifického výrobku a povinného cukrářského výrobku. 

Obhajoba Samostatné odborné práce

Obhajobu samostatné odborné práce je nedílnou součástí praktické části. Žák na jejím základě realizuje úkoly při praktické zkoušce. Může se na ni proto dostatečně připravit, je dán prostor k prokázání kreativity, využití zkušeností z odborného výcviku i z reálného pracovního prostředí, žáci mohou ukázat, zda dovedou propojit získané teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 

Ústní zkouška

Jednotné zadání obsahuje 30 témat, ředitel školy z nich vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25.  Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují.

Nerozlišuje se důležitost témat, důraz je kladen na uplatnění teoretických poznatků v praxi.  

 

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil třetí ročník v daném oboru vzdělání.

Pokud je žák u některé části zkoušky neúspěšný, může se přihlásit k jejímu opakování.
Každou část zkoušky může žák opakovat 2x.
Opravné a náhradní termíny zkoušek jsou v září a v prosinci.

 

Vydávání výučních listů

22. června 2020 slavnostním způsobem - čas pro jednotlivé třídy bude upřesněn

Staroměstská radnice v Praze 1, Brožíkova síň

Žádáme žáky, aby se dostavili 15 minut před zahájením ve společenském oblečení.  Rodinní příslušníci a přátele absolventů jsou srdečně zváni.