U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice
 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem, tj. oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář

Závěrečné zkoušky

Řádný termín

 • losování témat Samostatné odborné práce
13. března 2019
 • písemné
3. června 2019
 • praktické
4. – 7. června 2019
 • ústní
17. a 18. června 2019

Opravné závěrečné zkoušky - 2. termín opravných a náhradních závěrečných zkoušek za školní rok 2017/2018

 • písemná část
3. prosince 2018

 
 • praktická část
4. a 5. prosince 2018
 
 • ústní část
12. prosince 2018

 

Žáci naší školy konají závěrečnou zkoušku na základě jednotného zadání, které vytváří Národní ústav vzdělávání https://www.nuv.cz/ v rámci projektu „Nová závěrečná zkouška“. Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. K výučnímu listu získanému na základě jednotných zkoušek budou mít tedy zaměstnavatelé větší důvěru.


Vyhlášení termínu závěrečných zkoušek za školní rok 2017/2018

 • Písemná část   1. června 2018
 • Praktická část   4. - 8. června 2018
 • Ústní část   18. a 19. června 2018

 Informace k závěrečným zkouškám v červnu 2018

Časový harmonogram závěrečných zkoušek

 

Řádný termín

 • losování
14. března 2018
 • písemné
1. června 2018
 • praktické
4. – 8. června 2018
 • ústní
18. a 19. června 2018
 

 

Organizace ústní části závěrečných zkoušek 2017/2018  18. a 19. 6. 2018

Rozdělení tříd do dnů :

Dne 18. 6. 2018  K3A,  K3C, C3A, Č3A

Dne 19. 6. 2018  K3B, K3D, C3B, Č3B, 

Ústní část závěrečných zkoušek proběhne podle rozpisu

v pavilonu A v učebnách takto:

A1 - K3A, K3B  komise kuchaři č. 1

A2 - K3C, K3D komise kuchaři č. 2

A3 - přípravna pro žáky

A4 -  C3A, C3B     komise cukráři

A5 -  Č3A, Č3B      komise číšníci

A6 - přípravna pro žáky


Celá třída se shromáždí na slavnostní zahájení zkoušek v 7:35 hodin

a při vyhlášení výsledků v čase, který bude uveden na harmonogramu

dané třídy. Od 7:45 probíhá losování a zkoušení dle harmonogramu.

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám

Obsah závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška má tři části: 

Součástí praktické zkoušky je zpracování Samostatné odborné práce. Téma Samostatné odborné práce si žáci losují v březnu, samotné zkoušky probíhají v červnu.

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Písemná zkouška

Ředitelka školy přidělí žákovi jedno téma vygenerované z databáze NUV.

Kuchař

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Výroby pokrmů včetně sestavení menu, otázku z Nauky o výživě, Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Techniky odbytu, otázku z Nauky o nápojích a potravinách , Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Cukrář

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Cukrářské výroby,  Nauky o surovinách, Odborného kreslení, Ekonomiky, normování, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Při hodnocení písemné zkoušky se klade důraz zejména na první tři oblasti.

Praktická zkouška

Ředitelka školy vybere nejméně jedno ze zpracovaných témat. V případě, že vybere více témat, žáci si konkrétní téma losují. Témata jsou volena tak, aby žáci dostali co nejširší prostor ke konkretizaci vlastních prací a nápadů.

Kuchař

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou, vedlejšího pokrmu, pokrm ze spotřebního koše, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Číšník

Každé téma obsahuje obsluhu v běžném provozu, dovednost číšníka v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, příprava slavnostní tabule ze Samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba Samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Cukrář

Každé téma obsahuje zhotovení slavnostního dortu, losovatelného výrobku, specifického výrobku a povinného cukrářského výrobku. 

Obhajoba Samostatné odborné práce

Obhajobu samostatné odborné práce je nedílnou součástí praktické části. Žák na jejím základě realizuje úkoly při praktické zkoušce. Může se na ni proto dostatečně připravit, je dán prostor k prokázání kreativity, využití zkušeností z odborného výcviku i z reálného pracovního prostředí, žáci mohou ukázat, zda dovedou propojit získané teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 

Ústní zkouška

Jednotné zadání obsahuje 30 témat, ředitel školy z nich vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25.  Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují.

Nerozlišuje se důležitost témat, důraz je kladen na uplatnění teoretických poznatků v praxi.  

 

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil třetí ročník v daném oboru vzdělání.

Pokud je žák u některé části zkoušky neúspěšný, může se přihlásit k jejímu opakování.
Každou část zkoušky může žák opakovat 2x.
Opravné a náhradní termíny zkoušek jsou v září a v prosinci.

 

Vydávání výučních listů

ČTVRTEK dne 21. června 2018 od 15 a 16 hodin

Staroměstská radnice v Praze 1, Brožíkova síň

Žádáme žáky, aby se dostavili 15 minut před zahájením ve společenském oblečení.  Rodinní příslušníci a přátele absolventů jsou srdečně zváni.